Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub Twoja przeglądarka nie obsługuje tego języka.

Jeżeli masz wyłączoną obsługę JavaScript, musisz ją włączyć aby poprawnie wyświetlać tę stronę i móc korzystać z wszystkich jej funkcjonalności.

Regulamin Programu Rozważna Firma

Ważny od dnia 31.12.2020 r.

 1. Regulamin „Rozważna Firma” określa zasady uczestnictwa w programie „Rozważna Firma” organizowanym przez EULEO G. Grzesiak spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bociana 22 (dalej EULEO)
 2. Program skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców – Klientów spółki EULEO.
 3. Uczestnictwo w programie ma charakter promocyjny, jest całkowicie dobrowolne i nie wiąże się ani z konkretnymi korzyściami materialnymi dla Klienta, ani z żadnymi kosztami ponoszonymi przez Klienta.
 4. Celem programu „Rozważna Firma” jest:
  • Promowanie bezpiecznego obrotu gospodarczego oraz zasad kultury finansowej, poprzez propagowanie takich postaw i zachowań przedsiębiorców, które redukują ryzyko utraty płatności od nierzetelnych kontrahentów.
  • Propagowanie ostrożności i rozwagi w stosunkach gospodarczych.
  • Promocja pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw będących uczestnikami programu, poprzez wspieranie ich dobrej reputacji i wiarygodności w obrocie gospodarczym.
  • Propagowanie outsourcingu usług zapobiegania długom i odzyskiwania długów.
  • Zapewnienie ulg i przywilejów firmom uczestniczącym w programie w związku z korzystaniem z usług spółki EULEO.
 5. Tytuł „Rozważna Firma” przyznawany jest wyłącznie podmiotom gospodarczym na czas 12 miesięcy kalendarzowych, z możliwością odnowienia po jego wygaśnięciu.
 6. Tytułu „Rozważna Firma” nie można kupić.
 7. Dokumentem potwierdzającym prawo do posługiwania się tytułem „Rozważna Firma” jest pisemny certyfikat.
 8. Uczestnik programu z chwilą uzyskania tytułu „Rozważna Firma” uzyskuje prawo posługiwania się nim w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, może publikować i powielać certyfikat oraz ma prawo wykorzystywać wszelkie elementy słowne i graficzne programu w materiałach reklamowych, serwisach internetowych, papierze firmowym, wizytówkach itp.
 9. Organizator Programu zastrzega sobie prawo cofnięcia uczestnikowi tytułu „Rozważna Firma”, w przypadku stwierdzenia zachowania sprzecznego z celami programu, zwłaszcza rażącego łamania Kanonu Dobrych Praktyk Rozważnej Firmy. Cofnięcie tytułu jest równoznaczne z pozbawieniem prawa posługiwania się tytułem, certyfikatem jak i elementami słownymi oraz graficznymi „Rozważna Firma”.
 10. Warunki przyznania tytułu „Rozważna Firma”. Tytuł może być przyznany włącznie stałym klientom EULEO oraz aktywnym użytkownikom internetowego Systemu Zarządzania Należnościami „Rozważna Firma”
  • Stali klienci
   1. Podpisanie przez Klienta stałej umowy o współpracy z EULEO, jako równoznaczne z wystąpieniem o tytuł i certyfikat.
   2. Skorzystanie z usług EULEO w ramach stałej umowy.
   3. Upłynięcie, co najmniej 3 miesięcy od podpisania stałej umowy z EULEO.
   4. Pozytywna weryfikacja przez Dział Analiz i Informacji Gospodarczej EULEO wiarygodności i wypłacalności Klienta.
   5. Brak zaległości płatniczych Klienta wobec EULEO.
   6. Deklaracja przestrzegania przez Klienta Kanonu Dobrych Praktyk Rozważnej Firmy.
   7. Pozytywna Decyzja Komisji Kwalifikującej.
  • Aktywni użytkownicy Systemu Zarządzania Należnościami „Rozważna Firma”
   1. Zarejestrowanie się w Systemie Zarządzania Należnościami „Rozważna Firma” pod adresem www.system.rozwaznafirma.dkonto.pl
   2. Nieprzerwane, aktywne korzystanie z usług zawartych w serwisie przez co najmniej 3 miesiące.
   3. Pozytywna weryfikacja przez Dział Analiz i Informacji Gospodarczej EULEO wiarygodności i wypłacalności Klienta.
   4. Brak zaległości płatniczych Klienta wobec EULEO.
   5. Deklaracja przestrzegania przez Klienta Kanonu Dobrych Praktyk Rozważnej Firmy.
   6. Pozytywna Decyzja Komisji Kwalifikującej.
 11. Warunki odnowienia tytułu „Rozważna Firma” .
  • Stali klienci
   1. Istnienie stałej, nie wypowiedzianej umowy o współpracy z EULEO.
   2. Upłynięcie 12 miesięcy kalendarzowych od przyznania Klientowi tytułu „Rozważna Firma”
   3. Pozytywna weryfikacja przez Dział Analiz i Informacji Gospodarczej EULEO wiarygodności i wypłacalności Klienta.
   4. Brak zaległości płatniczych Klienta wobec EULEO.
   5. Deklaracja przestrzegania przez Klienta Kanonu Dobrych Praktyk Rozważnej Firmy.
   6. Pozytywna Decyzja Komisji Kwalifikującej.
  • Aktywni użytkownicy Systemu Zarządzania Należnościami „Rozważna Firma”
   1. Stałe korzystanie z usług poprzez System Zarządzania Należnościami „Rozważna Firma”
   2. Upłynięcie 12 miesięcy kalendarzowych od przyznania Klientowi tytułu „Rozważna Firma”
   3. Pozytywna weryfikacja przez Dział Analiz i Informacji Gospodarczej EULEO wiarygodności i wypłacalności Klienta.
   4. Brak zaległości płatniczych Klienta wobec EULEO.
   5. Deklaracja przestrzegania przez Klienta Kanonu Dobrych Praktyk Rozważnej Firmy.
   6. Pozytywna Decyzja Komisji Kwalifikującej.
 12. W skład Komisji Kwalifikującej wchodzą 3-5 osób ze kierownictwa EULEO.
 13. Obrady Komisji mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie spółki EULEO.
 14. Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu certyfikatu zwykłą większością głosów.
 15. Decyzja Komisji jest ostateczna, i nie przysługuje od niej odwołanie.
 16. Wszelkie zmiany w regulaminie mają moc obowiązującą od dnia publikacji w serwisie internetowym www.euleo.pl
 17. Klient EULEO ma prawo w dowolnym czasie odstąpić od udziału w programie. Odstąpienie takie nie wiąże się z dla Klienta z jakimikolwiek konsekwencjami.
 18. Regulamin obowiązuje od dnia 31 grudnia 2020 r.

Pobierz regulamin