Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub Twoja przeglądarka nie obsługuje tego języka.

Jeżeli masz wyłączoną obsługę JavaScript, musisz ją włączyć aby poprawnie wyświetlać tę stronę i móc korzystać z wszystkich jej funkcjonalności.

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady działania Systemu ROZWAŻNA FIRMA, funkcjonującego pod domeną www.rozwaznafirma.dkonto.pl prowadzonego przez EULEO G. Grzesiak spółka komandytowa, a także zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych w ramach tego Systemu oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. EULEO świadczy usługi po zaakceptowaniu Regulaminu przez Użytkownika.

§1. Słowniczek

EULEO – EULEO G. Grzesiak spółka komandytowa. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22, kod pocztowy: 31-231, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431598, NIP: 9451946623, REGON: 356324362, która jest administratorem Systemu ROZWAŻNA FIRMA.PL.

Kancelaria EULEO – Kancelaria EULEO M. Burczyńska-Radym, D. Olszewski Radcowie Prawni Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22, kod pocztowy: 31-231, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000251038, NIP: 9452052460, REGON: 120210010.

Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady działania Systemu, zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych w ramach Systemu, w tym prawa i obowiązki Użytkowników oraz EULEO i Kancelarii EULEO.

System – serwis on-line ROZWAŻNA FIRMA, udostępniany przez EULEO pod domeną www.rozwaznafirma.dkonto.pl, w ramach którego świadczone są usługi monitoringu i dochodzenia wierzytelności a także usługi prawne.

Usługi – odpłatne usługi z zakresu monitoringu i dochodzenia należności, w tym również usługi prawne oferowane w ramach Systemu.

Użytkownik – podmiot posiadający wymagalne lub niewymagalne wierzytelności, w tym przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 roku, nr 173, poz. 1807), który spełnia warunki Regulaminu i dokonał prawidłowej rejestracji, w wyniku której uzyskał Konto i dostęp do Systemu.

Dłużnik – podmiot, co do którego Użytkownik posiada wymagalne lub niewymagalne wierzytelności pieniężne.

Wierzytelność – wierzytelność pieniężna przysługująca Użytkownikowi wobec Dłużnika wynikająca z faktury VAT lub innego dokumentu.

Konto – zbiór uprawnień przypisanych w ramach Systemu, dostępny Użytkownikowi i umożliwiający korzystanie z niego.

Identyfikator – unikalny ciąg znaków przyznany Użytkownikowi przez System, pozwalający na identyfikację Użytkownika oraz logowanie się do Systemu.

Hasło – unikalny ciąg znaków używany do logowania się do Systemu, wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji z możliwością jego zmiany.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Rejestracja i logowanie w Systemie wymaga akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 2. Akceptując Regulamin, Użytkownik oświadcza, iż:
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego zapisy,
  2. do korzystania z Systemu przystąpił dobrowolnie,
  3. wszelkie podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zgodne z prawem,
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie od EULEO na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym lub inny adres, wskazany jako kontaktowy, informacji dotyczących działania Systemu, w tym w szczególności informacji o utrudnieniach, zmianach lub przerwach technicznych w działaniu Systemu.
 3. Niedozwolone jest w szczególności:
  1. zamieszczanie przez Użytkownika w Systemie treści o charakterze bezprawnym,
  2. podejmowanie przez Użytkownika wszelkich działań sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz zasadami uczciwej konkurencji,
  3. podejmowanie przez Użytkownika działań mających na celu destabilizację działania Systemu, bezprawnego przywłaszczenia znajdujących się w nim danych,
  4. używanie programu lub skryptu przeznaczonego do zakłócania działania serwisu,
  5. fałszowanie lub zniekształcanie informacji pozwalającej zidentyfikować Użytkownika oraz zatajenie takiej informacji.
 4. W przypadku podejmowania działań określonych w punkcie 3 EULEO ma prawo do usunięcia konta Użytkownika odpowiedzialnego za w/w naruszenia lub inne czynności noszące znamiona niezgodnych z prawem lub Regulaminem.
 5. Usunięcie konta jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usług na rzecz Użytkownika przez EULEO, z wyłączeniem Usług opłaconych i przekazanych do realizacji przed momentem zaistnienia w/w zdarzenia, skutkującego usunięciem konta.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do uaktualnienia zmian wszelkich wprowadzonych danych, jeżeli zmiany zaszły przed i w trakcie korzystania z Systemu.
 7. Właścicielem praw majątkowych i autorskich do Systemu jest EULEO.

§3. Warunki techniczne pozwalające na korzystanie z Systemu

 1. Serwis używa plików cookies i podobnych technologii w celu m.in. dostosowania do potrzeb użytkowników, zwiększenia wygody użytkowania serwisu i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy do urządzenia Użytkownika.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis plików cookies w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. W takim przypadku EULEO będzie uprawniona do wykorzystywania plików typu cookies i podobnych, w zakresie m.in. identyfikacji przeglądarki i komputera Użytkownika oraz zapamiętania dodatkowych informacji na temat wizyty Użytkownika w Serwisie, wykonanych akcji, zdefiniowanych preferencji.
 3. Do poprawnego i pełnego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Systemu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron www oraz akceptującej pliki typu cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies. Użytkownik Serwisu może wyłączyć obsługę plików typu cookies, co może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 4. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w inny sposób, niż wskazany w niniejszym Regulaminie czynione są na jego odpowiedzialność.
 5. W celu skorzystania przez Użytkownika z Usług niezbędne jest zarejestrowanie oraz posiadanie w Systemie aktywnego Konta.

§4. Rejestracja i konto Użytkownika

 1. Niedozwolone jest udostępnianie Konta Użytkownika innym osobom, jak i korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników, z wyjątkiem przypadku udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 2. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. Rejestracji w Systemie dokonuje się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.rozwaznafirma.dkonto.pl. Warunkiem zarejestrowania nowego Użytkownika jest wypełnienie wszystkich pól formularza oznaczonych jako wymagane.
 4. Do zarejestrowania wymagane jest podanie następujących Danych:
  1. imienia i nazwiska Użytkownika;
  2. firmy osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej lub imienia i nazwiska osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, którą reprezentuje Użytkownik/w ramach której Użytkownik działa;
  3. danych rejestrowych podmiotu wymienionego w punkcie 4 ppkt b, w tym numeru NIP oraz numeru KRS;
  4. adresu siedziby lub adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną;
  5. numerów telefonów kontaktowych.
 5. Podczas rejestracji lub po rozpoczęciu świadczenia Usług Użytkownik może zostać wezwany przez EULEO do podania również innych danych i dokumentów, w tym w szczególności do przedstawienia elektronicznej wersji dokumentów potwierdzających prowadzenie przez Użytkownika działalności gospodarczej, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 6. EULEO zastrzega sobie w dowolnym momencie prawo do weryfikacji prawdziwości podanych przez Użytkownika danych. O konieczności przeprowadzenia i wyniku tej weryfikacji EULEO powiadomi Użytkownika pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji, w terminie 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 7. Konto Użytkownika zostanie utworzone w przypadku weryfikacji pozytywnej. Następnie na adres e-mail podany podczas rejestracji, zostanie wysłana informacja o dokonanej aktywacji.
 8. Dane kontaktowe podane podczas rejestracji mogą być zmienione poprzez edycję danych w zakładce MOJE KONTO, dostępnej po zalogowaniu. Zmiana danych, takich jak: nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP, REGON, KRS, wymaga dostarczenia do EULEO elektronicznej wersji dokumentów celem weryfikacji danych.
 9. Usunięcie Konta Użytkownika następuje w przypadku niedokonania przez Użytkownika pełnej rejestracji, tj. niezakończonej kliknięciem linka aktywacyjnego.
 10. Usunięcie Konta Użytkownika może nastąpić na wniosek Użytkownika, złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej. EULEO zastrzega sobie przy tym prawo do zaprzestania świadczenia Usług opłaconych przez Użytkownika Systemu przed datą zlecenia usunięcia Konta. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot ceny Usługi.
 11. Usunięcie Konta Użytkownika Systemu nie jest równoznaczne z usunięciem danych podanych przez Użytkownika Systemu. Dane te EULEO przetwarza w celu należytego rozliczenia i zakończenia realizacji Usług, opłaconych przed momentem złożenia wniosku o usunięcie Konta. O usunięciu Konta Użytkownik jest powiadamiany przez EULEO pocztą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres e-mail.
 12. EULEO zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłóceń i innych problemów przy funkcjonowaniu Konta Użytkownika lub Systemu, o czym EULEO niezwłocznie powiadomi Użytkownika pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany jako adres kontaktowy.

§5. Usługi

 1. W ramach Systemu, EULEO oferuje poniżej wymienione odpłatne Usługi z zakresu monitoringu i dochodzenia należności.

§5a. Usługi windykacyjne

 1. Przedmiotem usługi jest windykacja należności w trybie polubownym (pozasądowym).
 2. Zlecone do windykacji wierzytelności Użytkownika powinny mieć bezpośredni związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, być wymagalne, udokumentowane oraz bezsporne.
 3. Usługa dotyczy tylko wierzytelności wynikających ze stosunków gospodarczych pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
 4. Windykacja prowadzona jest wobec dłużników posiadających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Windykacja wierzytelności zagranicznych wymaga odrębnej umowy.
 5. Zakres świadczonych usług obejmuje:
  1. uzyskiwanie od dłużnika Użytkownika zapłaty udokumentowanych należności, w formie pieniężnej, na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.
  2. uzyskiwanie, w porozumieniu i za zgodą Użytkownika, wszelkich innych możliwych rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a jego dłużnikiem, skutkujących zaspokojeniem roszczeń Użytkownika.
  3. pośrednictwo w sprzedaży wierzytelności, na warunkach uzgodnionych ze Użytkownikiem.
 6. EULEO nie podejmuje się realizacji usługi wobec wierzytelności:
  1. starszych niż 24 miesiące lub przedawnionych,
  2. w trakcie postępowania egzekucyjnego z powództwa Użytkownika,
  3. po bezskutecznej egzekucji komorniczej,
  4. wadliwie udokumentowanych,
  5. spornych, będących w trakcie postępowania sądowego w trybie zwyczajnym,
  6. będących przedmiotem postępowania upadłościowego
  7. powstałych w wyniku przestępstwa,
  8. w trakcie windykacji przez inną firmę windykacyjną,
  9. których dochodzenie w trybie polubownym EULEO uznaje za bezcelowe.
 7. EULEO przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 500,00 zł w sytuacji, gdy Użytkownik świadomie zataił (tzn. nie ujawnił w zleceniu) okoliczności wskazanych powyżej. W wyjątkowych sytuacjach EULEO może przyjąć zlecenie windykacji należności opisanych w punkcie 6, jednak po wcześniejszej ocenie sprawy, według indywidualnej wyceny wynagrodzenia.
 8. Od daty przekazania zlecenia windykacji do daty jego zamknięcia, Użytkownik:
  1. nie będzie podejmował bez zgody EULEO jakichkolwiek czynności, negocjacji i uzgodnień z dłużnikiem mogących utrudnić realizację usługi przez EULEO lub narażających go na dodatkowe koszty,
  2. będzie informował EULEO o wszelkich propozycjach zaspokojenia roszczeń lub propozycjach porozumień składanych mu przez dłużnika,
  3. będzie rzetelnie informował EULEO o wszelkich spłatach wierzytelności dokonanych przez dłużnikach oraz innych formach rozliczeń z dłużnikiem wpływających na zaspokojenie roszczeń, również przez 30 dni od daty zamknięcia zlecenia,
  4. nie zleci postępowania windykacyjnego innej firmie.
 9. EULEO przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 500,00 zł w sytuacji naruszenia przez Użytkownika powyższych zobowiązań.
 10. EULEO realizuje swoje usługi przy użyciu środków własnych, ma jednak prawo powierzyć wykonanie usług podwykonawcom, przy czym odpowiada za ich działania jak za działania własne.
 11. EULEO dokumentuje Użytkownikowi realizację usług w formie pisemnych raportów, wysyłanych pocztą elektroniczną:
  1. raport z windykacji szczegółowy – wysyłany co 14 dni kalendarzowych, w trakcie trwania zlecenia.
  2. raport z windykacji końcowy – wysyłany niezwłocznie po zamknięciu zlecenia windykacji.
 12. EULEO realizuje usługę windykacji przez 60 dni kalendarzowych od daty przyjęcia zlecenia, EULEO może przedłużyć ten termin o kolejne 60 dni kalendarzowych informując o tym fakcie Użytkownika w raporcie windykacyjnym udostępnianym na zasadach zawartych w niniejszej umowie. Użytkownik może wnieść sprzeciw co do przedłużenia terminu drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@euleo.pl lub windykacja@euleo.pl. Sprzeciw Użytkownika wobec prolongaty zlecenia jest skuteczny od dnia jego zgłoszenia. Powyższy warunek stosuje się do przedłużenia czasu trwania zlecenia o kolejne terminy 60-dniowe.
 13. EULEO realizuje usługę pośrednictwo w sprzedaży wierzytelności do chwili uzyskania przez EULEO pisemnego wniosku od Użytkownika o wycofaniu długu z oferty sprzedaży.
 14. EULEO zaprzestaje realizacji usługi windykacji poprzez zamknięcie zlecenia windykacji, które następuje z chwilą:
  1. Zaspokojenia ujętego w zleceniu windykacji roszczenia finansowego Użytkownika w dowolnej formie.
  2. Otrzymania od Użytkownika wniosku o zamknięcie zlecenia.
  3. Upłynięcie terminu zlecenia.
  4. Decyzji EULEO, jeśli w ocenie EULEO, sytuacja dłużnika wyklucza skuteczność windykacji w trybie polubownym.
  5. Stwierdzenia zatajenia przez Użytkownika okoliczności zawartych w punkcie 6 lub uchybienia przez Użytkownika obowiązkom zawartym w punkcie 8.
 15. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez EULEO informacji dotyczących sprawy prowadzonej w jego imieniu do Kancelarii EULEO, celem oceny możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 16. Użytkownik ma obowiązek wskazania w umowie rachunku bankowego, właściwego do spełniania świadczeń przez dłużników i przekazywania odzyskanych środków przez EULEO.
 17. EULEO przysługuje prawo naliczenia Użytkownikowi kary umownej równej wartości wynagrodzenia prowizyjnego od pozostałej do zapłaty kwoty wierzytelności, jednak wyłącznie w przypadkach opisanych w punkcie 6 i 8 oraz w sytuacji, gdy zlecenie zostanie zamknięte na wniosek Użytkownika przed upływem 60 dni od daty przyjęcia zlecenia lub przed upływem terminu , na jaki zlecenie zostało przedłużone.

§5b. Telefoniczne akcje monitowe

 1. Przedmiotem usługi jest monitoring należności poprzez wykonywanie Telefonicznych Akcji Monitowych (TAM). Usługi są realizowane wobec kontrahentów Użytkownika, tj. firm, które posiadają względem Użytkownika zobowiązania z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Celem TAM jest uzyskanie szybszego spływu należności .
 2. W zakresie TAM EULEO zobowiązuje się do :
  1. telefonicznego skontaktowania się z osobą odpowiedzialną za politykę finansową kontrahenta Użytkownika, w sprawie należności.
  2. przypomnienia kontrahentowi o konieczności dokonania zapłaty na rzecz Użytkownika kwot wynikających z faktur sprzedaży, w terminie oznaczonym na fakturze sprzedaży lub ponagleniu go do zapłaty.
  3. uzyskania prognozy zapłaty oraz informacji o ewentualnych przeszkodach w zapłacie, leżących po stronie kontrahenta.
  4. przekazywania raportu z wykonanych czynności, zawierającego uzyskane od kontrahenta informacje dotyczące spłaty należności oraz opinię EULEO o jego stosunku do uregulowania należności. Raport przekazywany jest w formie pisemnej, pocztą elektroniczną niezwłocznie po wykonaniu zlecenia TAM.
 3. Monit telefoniczny realizowany jest w ciągu 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty przekazania zlecenia, dotyczy należności w przedziale czasowym: od 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed wymagalnością faktury, do 14 dni kalendarzowych po zapadalności faktury.
 4. Warunkiem wykonywania usługi TAM jest przekazanie przez Użytkownika zlecenia TAM w formie pisemnej, zawierającego: oznaczenie i nazwę kontrahenta, dane teleadresowe kontrahenta, aktualny numer telefonu do kontrahenta, strukturę należności, tj: nazwy dokumentów, kwoty należności, daty dokumentów, daty wymagalności należności. EULEO udostępni Użytkownikowi formularz zlecenia TAM.
 5. EULEO realizuje swoje usługi przy użyciu środków własnych.

§5c. Pieczęć prewencyjna

 1. Przedmiotem Usługi jest dostarczenie pieczęci udostępnianej Użytkownikowi w celu jej wykorzystywania na fakturach VAT wystawianych przez Użytkownika jego kontrahentom (pieczęć prewencyjna).
 2. Zamówienie przez Użytkownika pieczęci wymaga posiadania aktywnego Konta w Systemie.
 3. Użytkownik dokonuje wyboru pieczęci spośród wzorów udostępnionych przez EULEO. Wybrana przez Użytkownika pieczęć udostępniana jest mu dodatkowo w formacie JPG (e-pieczęć).
 4. Pieczęć wydawana jest Użytkownikowi na czas oznaczony w miesiącach, wskazany przez Użytkownika, liczony od daty złożenia zamówienia.
 5. Opłatę za cały okres korzystania z pieczęci z góry, Użytkownik jest zobowiązany uiścić jednorazowo.
 6. Po upływie okresu korzystania z pieczęci Użytkownik jest zobowiązany do dokonania zwrotu pieczęci w terminie 7 dni kalendarzowych, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł.
 7. Po upływie okresu korzystania z pieczęci Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania używania pieczęci w formacie JPG. W przypadku powzięcia przez EULEO informacji o używaniu przez Użytkownika pieczęci w formacie JPG, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł.
 8. Nie dopuszczalne jest udostępnianie przez Użytkownika pieczęci osobom trzecim.
 9. EULEO ma prawo żądania natychmiastowego zwrotu pieczęci oraz zaprzestania używania pieczęci w formacie JPG w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu przez Użytkownika warunków korzystania z pieczęci.

§5d. Prenumerata oferty trudnych wierzytelności na sprzedaż (OTWS)

 1. Przedmiotem usługi jest przygotowywanie i przekazywanie Użytkownikowi ofert trudnych wierzytelności na sprzedaż (OTWS), jako wykazu (listy) długów z podziałem na następujące branże:
  1. teleinformatyczna,
  2. elektrotechniczna i oświetleniowa,
  3. instalacje sanitarne, klimatyzacja i technika grzewcza,
  4. budowlana,
  5. obuwnicza,
  6. transportowa,
  7. motoryzacyjna i oponiarska,
  8. spożywcza.
 2. Każda branżowa OTWS publikowana jest odrębnie w formie oferty wierzytelności na sprzedaż, zgodnie z wymogami prawa i zawiera dane bezsprzecznie identyfikujące podmioty gospodarcze oraz kwoty ich istniejących zobowiązań wobec klientów EULEO. Publikowane długi były, bądź są przedmiotem windykacji przez EULEO i postrzegane są jako wyjątkowo trudne do odzyskania. OTWS zawiera dane identyfikujące dłużników, kwoty wymagalnych wierzytelności, sugerowaną cenę ich zakupu. OTWS jest stale uzupełniana o nowe wpisy w związku z prowadzoną działalnością windykacyjną EULEO.
 3. Prenumerata przeznaczona jest wyłącznie dla 3 osób z kręgu kierownictwa Użytkownika, które ten wskazuje w „Liście Adresatów”
 4. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć należytej staranności w wykorzystaniu informacji znajdujących się na OTWS, w celu uniknięcia wyrządzenia szkody osobom trzecim. W związku z tym Użytkownik nie będzie przekazywał informacji osobom nie wymienionym w „Liście Adresatów”.
 5. EULEO udostępnia Użytkownikowi OTWS za pośrednictwem Systemu poprzez nadanie dostępu wg profilu OTWS.
 6. Aktualna wersja OTWS dostępna jest w Systemie w pierwszych dniach każdego miesiąca kalendarzowego, nie później niż do 10-ego dnia każdego miesiąca.

§5e. Raporty gospodarcze

 1. Przedmiotem usługi jest sporządzenie na zlecenie Użytkownika pisemnego raportu gospodarczego, celem ustalenia wiarygodności kredytowej kontrahenta Użytkownika, na podstawie danych z baz EULEO, wywiadowni gospodarczych oraz dostępnych rejestrów i publikacji sądowych, urzędowych i prasowych.
 2. Raporty gospodarcze dostarczane przez EULEO służą pomocy przy podejmowaniu decyzji handlowych. EULEO nie ponosi odpowiedzialności prawnej za dokładność i wiarygodność źródeł danych oraz za trafność podejmowanych na pod stawie raportu decyzji.
 3. W ramach świadczonej usługi możliwe jest objęcie stałym monitoringiem określonej grupy kontrahentów i realizowanie na ich temat cyklicznych raportów gospodarczych.
 4. Zakres uzyskiwanych danych może być różny w zależności od formy organizacyjnej i prawnej podmiotu.
 5. Informacja o nieistnieniu danego podmiotu również stanowi raport.
 6. Raporty są własnością EULEO. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych raportów wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz do nieprzekazywania informacji osobom trzecim.
 7. EULEO sporządza raporty z zachowaniem zasad anonimowości, nie ujawniając podmiotowi badanemu danych zleceniodawcy.
 8. Raport jest sporządzany w terminie 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zlecenia. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza w razie zlecenia raportu dot. podmiotu zagranicznego termin ten może zostać przedłużony do 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
 9. Maksymalny zakres danych zawartych w raporcie gospodarczym to:
  1. Nazwa i siedziba rejestrowa firmy,
  2. Oddziały,
  3. Numer identyfikacji podatkowej, Regon,
  4. Rok założenia firmy- rok powstania w pierwszej formie prawnej,
  5. Dane rejestrowe- data, numer i miejsce rejestracji firmy w ostatniej formie prawnej,
  6. Forma prawna – aktualna, rejestrowana forma prawna,
  7. Kapitał – aktualny, rejestrowany kapitał oraz dodatkowo ewentualne informacje o występujących zmianach kapitału,
  8. Struktura własności- lista akcjonariuszy, wspólników, właścicieli, udział procentowy,
  9. Komentarz dotyczący struktury własności,
  10. Kierownictwo firmy – osoba, pełnione stanowisko,
  11. Rada nadzorcza- imiona, nazwiska oraz funkcje członków Rady Nadzorczej,
  12. Prawo reprezentacji firmy – zgodnie z wpisem do rejestru,
  13. Przedmiot działalności firmy – numer PKD oraz szczegółowy opis przedmiotu działalności danej firmy,
  14. Posiadane nieruchomości – bez wglądu w księgi wieczyste,
  15. Import – kraje, główni partnerzy, towary, udział importu w przychodach firmy badanej,
  16. Eksport – kraje, główni partnerzy, towary, udział eksportu w przychodach firmy badanej,
  17. Obrót firmy – wypracowany przez firmę w ciągu bieżącego roku oraz do 3 poprzednich lat obrachunkowych,
  18. Bilans firmy – maksymalnie 3 ostatnie lata obrachunkowe + za minioną część roku bieżącego,
  19. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy – maksymalnie 3 ostatnie lata,
  20. Data sporządzenia bilansu,
  21. Audytor – nazwa, siedziba firmy audytorskiej lub biegłego rewidenta oraz ewentualne uwagi,
  22. Wielkość zatrudnienia – ilość osób zatrudnionych na pełny etat na umowę o pracę do 4 lat wstecz,
  23. Park samochodowy -liczba posiadanych przez daną firmę samochodów,
  24. Komentarz dotyczący parku samochodowego – formy użytkowania parku samochodowego,
  25. Raport z referencji- informacje pochodzące z weryfikacji wybranych źródeł referencyjnych,
  26. Doświadczenia windykacyjne – informacje o prowadzonych windykacjach wobec podmiotu, informacje o publikacjach długów w ofertach wierzytelności na sprzedaż.
  27. Rejestr płatności przeterminowanych – informacje pochodzące z weryfikacji dostępnych baz danych dotyczących stwierdzonych zaległości płatniczych,
  28. Niewypłacalność – dane dotyczące ogłoszonej upadłości firmy, otwartego postępowania układowego z wierzycielami, ustanowienia zarządu komisarycznego dla danej firmy,
  29. Ocena płatności firmy – ocena solidności firmy badanej jako płatnika zobowiązań finansowych w skali 0-600. Im wyższa tym gorsze zwyczaje płatnicze firmy.
  30. Ocena firmy – ogólna, dokonywana na podstawie aktualnych wyników w skali 100-600, gdzie 600 oznacza najgorszą sytuację firmy,
  31. Firmy związane – powiązane kapitałowo z firmą badaną,
  32. Banki obsługujące- numery kont, adresy banków oraz dodatkowo ewentualna informacja o opiniach bankowych,
  33. Historia firmy – zmiany i stan obecny,
  34. Główni odbiorcy,
  35. Główni dostawcy,
  36. Inwestycje – rozpoczęte, planowane,
  37. Informacje ogólne – wszelkie ważne informacje dotyczące danej firmy, które nie znalazły się w innych standardowych polach raportu handlowego,
  38. Kontakt z firmą badaną – imię i nazwisko, stanowisko oraz komentarz do zamieszczonych informacji, np. informacje zawarte w raporcie zostały potwierdzone,
  39. Zalecany pułap kredytu kupieckiego – maksymalny pułap kredytowania przez pojedynczego dostawcę,
  40. Wskaźniki:
   1. wskaźnik płynności szybki QR,
   2. wskaźnik płynności bieżącej GR,
   3. wskaźnik rentowności sprzedaży ROS,
   4. wskaźnik rentowności aktywów ROA,
   5. wskaźnik rentowności kapitału ROE.

§5f. Monitoring NIP

 1. Przedmiotem usługi jest udostępnienie Użytkownikowi możliwości monitorowania numerów NIP podmiotów gospodarczych.
 2. Użytkownik może stworzyć własną bazę maksymalnie 20 numerów NIP.
 3. W razie złożenia zlecenia windykacji dot. kontrahenta o wpisanym przez Użytkownika numerze NIP, EULEO powiadomi Użytkownika drogą elektroniczną o zaistnieniu takiego faktu.

§5g. Usługi prawne

 1. Usługi prawne w ramach EULEO świadczone są przez Kancelarię EULEO.
 2. Za pośrednictwem niniejszego Systemu możliwe jest zlecenie świadczenia następujących usług:
  1. udzielenia porady prawnej;
  2. zlecenia wykonania opinii prawnej w przedmiocie wysokości kosztów postępowania sądowego;
  3. przygotowania wzoru dokumentu: umowy, regulaminu, innego aktu wewnętrznego;
  4. zlecenie dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 3. Zlecenie usług wymienionych w punkcie 1 następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza zlecenia, dostępnego w Systemie. Zlecenie usługi oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Termin udzielenia porady prawnej lub wykonania opinii prawnej w przedmiocie wysokości kosztów postępowania sądowego wynosi 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zlecenia. W przypadku, gdy zachodzi konieczność uzupełnienia zlecenia o dodatkowe okoliczności dotyczące stanu faktycznego, termin 7-dniowy liczony jest od dnia uzupełnienia informacji.
 5. Pytanie prawne będące przedmiotem zlecenia wymienionego w punkcie 1 ppkt a powinno dotyczyć jednego zagadnienia prawnego i być sformułowane w sposób niebudzący wątpliwości, a także przedstawiać okoliczności faktyczne w sposób jasny i zrozumiały.
 6. W przypadku, gdy pytanie nie dotyczy zagadnienia prawnego lub sformułowane jest w sposób niejasny lub uniemożliwiający udzielenie odpowiedzi albo też, gdy nie zostało uzupełnione o wymagane dane, EULEO zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia porady prawnej.
 7. Po wykonaniu zlecenia EULEO przesyła drogą pocztową odpowiedź na poradę prawną oraz opinię prawnej w przedmiocie wysokości kosztów postępowania sądowego.
 8. W przypadku zlecenia przygotowania wzoru dokumentu, warunki świadczenia, czas realizacji oraz cennik zostaną przedstawione w korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail Użytkownika.
 9. W przypadku woli zawarcia przez Użytkownika umowy dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego, warunki świadczenia, czas realizacji oraz cennik zostaną przedstawione w korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail Użytkownika. Zlecenie takiej usługi wymaga zawarcia odrębnej umowy z Kancelarią EULEO oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego.
 10. W przypadku woli zawarcia przez Użytkownika innej umowy o świadczenie usług prawnych, warunki świadczenia, czas realizacji oraz cennik zostaną przedstawione w korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail Użytkownika. Zlecenie innej usługi prawnej wymaga zawarcia odrębnej umowy z Kancelarią EULEO i ewentualnie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.
 11. Majątkowe prawa autorskie do utworów powstałych w wyniku zlecenia usług prawnych przez Użytkownika należą do Kancelarii EULEO i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze późn. zm.). Żaden z utworów nie może być powielany i rozpowszechniany w całości jak i części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie bez pisemnej zgody Kancelarii EULEO.

§6. Realizacja Usług

 1. Zlecenie usługi oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. W celu prawidłowego realizowania Usług Użytkownik jest zobowiązany do podania Danych Dłużnika, takich jak firma, imię i nazwisko, NIP, PESEL, KRS, adres, telefon kontaktowy. Aktualna lista wymaganych danych zostanie Użytkownikowi wskazana po zleceniu usługi.
 3. Świadczenie Usług na rzecz Użytkownika może być uzależnione od udostępnienia przez Użytkownika wszelkich danych dotyczących wierzytelności, w tym dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelności. Brak tych dokumentów, uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości lub podjęcie przez EULEO uzasadnionych podejrzeń o działanie niezgodne z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności podejrzenie, iż dochodzone wierzytelności nie istnieją lub zlecenie skierowano przeciwko osobie niebędącej Dłużnikiem, mogą być przyczyną odmowy świadczenia Usług przez EULEO. EULEO może wstrzymać świadczenie usług windykacyjnych do czasu wyjaśnienia sprawy, w szczególności przedstawienia przez Użytkownika wiarygodnych dokumentów i oświadczeń.

§7. Ceny i zasady płatności Usług

 1. EULEO nie pobiera opłat za rejestrację oraz utrzymanie Konta Użytkownika w Systemie.
 2. Ceny Usług świadczonych przez EULEO za pośrednictwem Systemu są wyrażone w złotych polskich i są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
 3. EULEO zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług, a także do przeprowadzania, zmieniania i odwoływania na stronach Systemu akcji promocyjnych. Przeprowadzanie, zmienianie i odwoływanie akcji promocyjnych nie ma wpływu na ceny Usług zamówionych przez Użytkownika przed datą dokonania zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.
 4. EULEO zastrzega, iż warunkiem realizacji niektórych z Usług jest dokonanie płatności ceny przez Użytkownika przed realizacją Zlecenia.
 5. Status zleconych usług można obserwować w zakładce ZLECENIA, dostępnej po zalogowaniu.
 6. Potwierdzeniem wykonanych usług będzie faktura VAT wystawiona przez EULEO. Uwzględnione w niej zostaną zrealizowane Usługi oraz przedpłaty dokonane w okresach poprzednich.
 7. Za datę płatności przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy EULEO, wskazany na fakturze.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 roku z późn. zm.).
 9. W szczególnych przypadkach możliwe jest zawarcie z Użytkownikiem stosownej umowy o współpracy, określającej zasady rozliczeń w inny sposób niż wskazane w niniejszym Regulaminie.
 10. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usługi wysyłki korespondencji do Dłużników EULEO zastrzega, iż wykonywanie tych usług może zostać zlecone podmiotowi zewnętrznemu specjalizującemu się w masowej wysyłce korespondencji, przy czy zlecenie tych usług podmiotom trzecim nastąpi w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§8. Odpowiedzialność

 1. EULEO nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. skutki wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika dostępu do jego Konta w Systemie osobom trzecim,
  2. szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkownika,
  3. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu, wyrządzone Dłużnikom oraz innym podmiotom,
  4. szkody wyrządzone z powodu zamieszczenia przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych,
  5. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu, w tym za utratę danych zgromadzonych w Systemie, wywołane czynnikami takimi jak (w szczególności):
   1. siła wyższa (np. powódź, pożar),
   2. awaria sprzętu,
   3. nieprawidłowe działanie Internetu,
   4. niedozwolona ingerencja Użytkownika oraz innych osób,
   5. brak dostępu do Systemu z przyczyn technicznych i serwisowych,
   6. korzystanie przez Użytkownika ze sprzętu niezabezpieczonego przed wirusami komputerowymi,
  6. niezawinione przez EULEO skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie Hasła lub Identyfikatora Użytkownika niezależnie od przyczyny, która to spowodowała, w szczególności na skutek udostępnienia Hasła lub Identyfikatora Użytkownika osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła lub kodu przez podmioty trzecie,
  7. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników i oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych, sieci energetycznych niezależnych od EULEO,
  8. skuteczność świadczonych usług windykacyjnych, wypłacalność Dłużnika oraz wszelkie działania Dłużnika będące skutkiem podjętych działań windykacyjnych,
  9. wprowadzanie przez Użytkownika do Systemu określeń powszechnie uznawanych za obelżywe i wynikające stąd szkody dla Dłużników i innych podmiotów,
  10. spowodowane przez Użytkownika działania noszące znamiona przestępstwa określonego w art. 190a Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 roku, Nr nr 88, poz. 553 z późn. zm).
 2. Użytkownik oświadcza, iż ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność przekazanych danych oraz dokumentów, w tym w szczególności zobowiązuje się pokryć w całości ewentualne szkody oraz wszelkie udokumentowane koszty, jakie w związku z podaniem nieprawdziwych lub niepoprawnych danych poniesie EULEO.

§9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Systemu należy zgłaszać niezwłocznie drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@euleo.pl.
 2. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług oferowanych w ramach Systemu należy zgłaszać w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia dowiedzenia się o zaistnieniu podstawy reklamacji. Zgłoszenie reklamacji po upływie wskazanego terminu może spowodować pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania reklamacji przez EULEO. W uzasadnionych przypadkach EULEO zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji oraz przedłużeniu czasu rozpatrywania reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony mailowo.

§10. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik, poprzez zarejestrowanie i zalogowanie się w Systemie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez EULEO, dla celów prawidłowej realizacji Usług.
 2. Podawanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych w dowolnym momencie. W tym celu należy skontaktować się z EULEO drogą elektroniczną, na adres mailowy: bok@euleo.pl.
 3. EULEO zapewnia najwyższe standardy ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z polskim prawem oraz procedurami obowiązującymi w EULEO dotyczącymi bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych. Systemy informatyczne oraz tradycyjne, które przechowują dane osobowe, są chronione odpowiednimi środkami technicznymi.
 5. EULEO zapewnia Użytkownikom poufność w zakresie wszelkich przekazywanych informacji. Informacje te mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie i niezbędnym do realizacji usług przez podwykonawców z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§11. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, uwagi, zastrzeżenia i informacje pochodzące od Użytkownika dotyczące działania i korzystania z Systemu dokonywane mogą być za pomocą aktywnego przycisku „Prześlij opinię”.
 2. EULEO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu EULEO zawiadomi stosownym komunikatem, poprzez wskazanie zmienionych postanowień oraz publikację tekstu jednolitego. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna od dnia opublikowania.
 3. Do Usług zleconych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji poprzednio obowiązującej.
 4. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do kwestii uregulowanych w inny sposób, w odrębnej umowie zawartej przez EULEO z Użytkownikiem.
 5. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności art. 384-3854 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93).
 6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz innych ustaw.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy EULEO a Użytkownikiem poddane będą pod wyłączne rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę EULEO.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 roku.